Websites met stijl

Naslag - Index

 

term Korte omschrijving (voor meer info klik op de term)
html blok-element - hyperlink
achtergrond de css eigenschappen background, background-attachment, background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-size
:active pseudo class - selecteert de hyperlink die op dat moment actief is (met de muis wordt aangeklikt)
afbeeldingen html inline-blokelement - bevat een afbeelding
ancestor relatie - elk element dat een element E omhult is een ancestor (voorouder) van E.
area element dat een hot spot definieert
article html blok-element - bedoeld voor artikel (een op zichzelf staand stuk tekst)
aside html blok-element - bedoeld voor inhoud naast de hoofdinhoud (staat vaak in een aparte kolom)
attributen attributen staan in de begin-tag van een html-element. ze geven extra eigenschappen aan dat element
audio html element - audio
html inline-element - vet (bold)
background css eigenschappen voor de achtergrond - background, background-attachment, background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-size
bijzondere tekens html - tekens die niet vanaf het toetsenbord kunnen worden ingetikt, zoals: α, β, φ, ←, ↑, →, ↓.
bladwijzer Een plaats op een webpagina die is gemarkeerd als doel van een link.
blok en inline html - blok elementen, inline elementen, inline-blok elementen (html)
body html blok-element - omvat de hele webpagina
border css eigenschap - rand om een element
bottom css eigenschap - afstand van de onderrand / verschuiving naar boven
box-shadow css eigenschap - schaduw om venster
box-model box-model (margin, border, padding), box-sizing
br leeg html element - overgang naar een nieuwe regel
broncode begripsomschrijving
browser begripsomschrijving
child relatie - elk element dat (direct) in element E staat is een child (kind) van E.
class Class - atribuut met bepaalde eigenschappen
client begripsomschrijving
color css eigenschap - bepaalt de kleur van tekens
column de css eigenschappen column-count, column-gap, column-rule, column-span, column-width
commentaar html en css - toelichting, alleen bedoeld voor degene die een html-document of css-stijlblad in de editor bekijkt.
css begripsomschrijving
dd html element - omschrijving in een definitielijst
definitielijst Lijst met begrippen en definities
dl html element - definitielijst
dt html element - begrip in een definitielijst
descendant relatie - elk element dat in element E staat is een descendant (afstammeling) van E.
display css eigenschap - bepaalt hoe een element wordt afgebeeld (als inline- of blok-element, of verborgen)
div algemeen html element - bedoeld voor een deel van een webpagina
!doctype eerste regel van een html-document; geeft aan welke htm-versie wordt gebruikt.
domeinnaam begripsomschrijving
downloaden begripsomschrijving
'eigen' menu-item begripsomschrijving
em html inline-element - benadrukte tekst (meestal cursief)
em eenheid (relatief)
eenheden css maateenheden
erven html-elementen binnen een element E erven bepaalde eigenschappen van E.
figcaption html blok-element - bevat het bijschriftt bij een afbeelding
figure html blok-element - bevat een afbeelding met bijschrift
::first-letter pseudo element - selecteert de eerste letter
::first-line pseudo element - selecteert de eerste regel
:first-of-type pseudo class - selecteert het eerste lement van de betreffende soort binnen de parent
float css eigenschap - bepaalt hoe tekst om een element heen gepositioneerd wordt
font lettertype, -grootte, -gewicht, google fonts
footer html block-element - bedoeld voor de voetsectie
ftp begripsomschrijving
h1...h6 html blok-elementen voor een kop. h1 is het grootste element, h6 het kleinste.
head html-element met algemene aanwijzingen voor de browser.
header html blok-element - bedoeld voor de kop (met foto, logo titel e.d.)
height css eigenschap - hoogte van een element
hexadecimaal stelsel 16-talig stelsel, wordt o.a. soms gebruikt voor het aangeven van kleuren.
hosting begripsomschrijving
hosting provider begripsomschrijving
hot spot aanklikbare gebieden in een afbeelding
:hover pseudo class - selecteert de hyperlink die wordt aangewezen met de muis
hr leeg html blok-element - horizontale lijn
html begripsomschrijving
html html-element dat alle html van een document bevat.
html-tags begripsomschrijving
hyperlink html blok-element - a
html inline-element - cursieve tekst
id attribuut - specificeert een unieke naam voor dat element.
img html inline-blokelement - bevat een afbeelding
inleiding css vorm en plaats van css stijlregels
inline en blok html - inline elementen, blok elementen, inline-blok elementen
inline stijl stijlregel binnen de begintag van een html-element; geldt alleen voor dat element.
ip-adres begripsomschrijving
IPv4 begripsomschrijving
IPv6 begripsomschrijving
karakterset bepaalt welke tekens (á € ` ~ >) gebruikt kunnen worden.
kleuren voorgrondkleur - achtergrondkleur - hoe kleuren kunnen worden gespecificeerd in een stijlblad.
kolommen de css eigenschappen column-count, column-gap, column-rule, column-span, column-width
:last-of-type pseudo class - selecteert het laatste element van de betreffende soort binnen de parent
left afstand tot de linker rand / verschuiving naar rechts
lettertypen lettertype, -grootte, -gewicht, google fonts
li html blok-element - lijst item
lijsten Genummerde en ongenummerde lijsten, lijst items.
:link pseudo class - selecteert alle niet bezochte links (links waarop nog niet is geklikt).
link leeg html-element in de head, dat het pad naar het stijlblad aangeeft (Zie ook bij: hyperlink)
lokaal Hoe open je een lokale website
main html blok-element - bedoeld voor de hoofdinhoud van de webpagina
map element dat hot spots omvat
margin marge (ruimte om een html-element)
@media extra stijlregels voor brede of smalle schermen
media queries extra stijlregels voor brede of smalle schermen
meta leeg html-element in de head met 'metadata'
multi-column layout de css eigenschappen column-count, column-gap, column-rule, column-span, column-width
nav html blok-element - bedoeld voor het menu
:nth-last-of-type pseudo class - selecteert het ne element van achteren binnen de parent
:nth-of-type pseudo class - selecteert het ne element binnen de parent
ol html blok-element - Genummerde lijst
opacity css eigenschap - mate van doorlatendheid van een element (tegengestelde van transparantie)
outline css eigenschap - een rand buiten het element (buiten de eventuele border)
overflow eigenschap bepaalt wat gebeurt als de inhoud niet in een element past.
 p  html blok-element - alinea
pad pad geeft de plaats van een bestand aan.
padding css eigenschap - afstand van de inhoud tot de rand van een element.
parent relatie - het element dat element E (direct) omhult is de parent (ouder) van E.
position css eigenschap - geeft aan op welke manier een element gepositioneerd wordt
prioriteit van stijlregels welke stijlregel heeft voorrang
provider begripsomschrijving
responsive webdesign ontwerp van een website, waarbij rekening wordt gehouden met grote en kleine schermen (pc, laptop, tablet, smartphone)
pseudo class en pseudo element pseudo class: geeft de staat/plaats van een element; pseudo element: deel van een element. Klik voor meer info.
right afstand tot de rechter rand / verschuiving naar links
schaduw css eigenschappen box-shadow en text-shadow
section html blok-element - bedoeld voor een sectie, zoals een hoofdstuk, of een voetsectie.
selector css - bepaalt voor welke elementen een bepaalde stijl geldt.
server begripsomschrijving
sibling relatie - alle elementen die in hetzefde element staan als element E zijn siblings (broers/zussen) van E
source html element dat de URL van het bronbestand van een audio of video bevat.
span html inline-element - bedoeld om een deel van een tekst te markeren
stijlblad afzonderlijk bestand met css stijlregels
stijlblok een set stijlregels in de head van een document
stijlregels - vorm de opbouw van css stijlregels
strong html inline-element - belangrijke tekst (wordt meestal vet afgebeeld)
style html-element met stijlregels; staat in de head van een html-document (zogenaamd stijlblok)
sub html inline-element - subscript (wordt wat lager afgebeeld: H2O)
sup html inline-element - superscript (wordt wat hoger afgedrukt: x2)
table html blok-element - tabel
tags begripsomschrijving
td html inline-blok element - tabelcel
tekenset bepaalt welke tekens (á € ` ~ >) gebruikt kunnen worden.
text-align css eigenschap - geeft aan hoe een tekst wordt uitgelijnd (link, rechts, gecentreerd of uitgevuld)
text-decoration css eigenschap - eventuele streep boven, door of onder de letters.
text-shadow css eigenschap - schaduwrand om letters
th html blok-element - tabel kopcel
title (attribuut) Attribuut - tooltip
title (element) html element in de head, dat de titel van een document aangeeft; wordt in de browser op de tab of titelbalk getoond.
top css eigenschap - afstand tot de bovenrand / verschuiving naar onder
tr html blok-element - rij in een tabel
transform css eigenschap om een element te draaien - dit blad is nog niet gereed
html inline-element - onderstreepte tekst
ul html blok-element - ongenummerde lijst
uploaden begripsomschrijving
URL URL geeft de plaats van een bestand aan.
usemap attribuut dat verwijst naar een map element met hot spots
vendor prefix begripsomschrijving
vendor prefix Uitleg en voorbeeld
video html blok-element - video
:viewport pseudo class - geeft de vansterbreedte van het gebuikte apparaat aan
:visited pseudo class - selecteert alle al bezochte links
vorm van stijlregels de opbouw van css stijlregels
webbrowser begripsomschrijving
webserver begripsomschrijving
width css eigenschap - breedte van een element
z-index css eigenschap - bepaalt bij overlappende elementen welk element boven ligt en welk onder.